sadsad x
asdasd
Kişisel Veri Politikası

MARKAMAMA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİ POLİTİKASI


İÇİNDEKİLER

 

1.TANIMLAR

 1. GİRİŞ...................................................................................................................................................................................................

3.KİŞİSEL VERİ POLİTİKASININ AMACI VE KAPSAMI

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI...................................................................................................................

4.1.  AYDINLATMA  /  KİŞİSEL  VERİ SAHİBİNİNBİLGİLENDİRİLMESİ...................................................................

4.2.  KİŞİSEL  VERİLERİN  İŞLENEBİLECEĞİ  ŞARTLAR.................................................................................................

4.3.ÖZELNİTELİKLİKİŞİSELVERİLERİNİŞLENEBİLECEĞİŞARTLAR..............................................................

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI.....................................................................................................................................

5.1.KİŞİSELVERİLERİNYURTİÇİNDEAKTARILMASI.................................................................................................

5.2.KİŞİSELVERİLERİNYURTDIŞINAAKTARILMASI.................................................................................................

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİNPRENSİPLER

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme.........................................................................................................

6.2.  Kişisel  Verilerin Doğru  ve GüncelOlması..................................................................................................................

6.3. Kişisel Verinin Belirli Olması, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme.....................................................................

6.4. Kişisel Verinin İşlendiği Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması............................................................

6.5.Kişisel Veriyi Mevzuata Uygun veya İşlendikleri Amaçla Uygun Süre Kadar Muhafaza Etme

6.6. Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik Prensibi....................................................................................................................

 1. KİŞİSELVERİLERİNMUHAFAZASI,SİLİNMESİ,İMHASI,ANONİMLEŞTİRİLMESİ.........................................
 2. KİŞİSEL  VERİLERİN  GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI......................................................................................................

9.VERİSAHİBİNİNHAKLARIVEBUHAKLARINIKULLANMASI.................................................................................

9.1.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİNHAKLARI.............................................................................................................................

9.2.  KİŞİSEL  VERİ  SAHİBİNİN  HAKLARINI KULLANMASI..........................................................................................

9.3.BAŞVURULARACEVAPVERİLMESİ.............................................................................................................................

10.VERİİŞLEMESÜREÇLERİÖZELİNDEBİLGİLENDİRME..............................................................................................

10.1.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ...............................................................................................................................

10.2.KİŞİSELVERİİŞLEMEAMAÇLARI...........................................................................................................................

10.3.KİŞİSELVERİLERİNAKTARILMASI........................................................................................................................

 1. ŞİRKETİN MEŞRU MENFAATLERİ KAPSAMINDA VE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN VERİ İŞLEMEFAALİYETLERİ

11.1. KAMERA KAYDI.................................................................................................................................................................

11.2.ŞİRKETTE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN LOG KAYITLARI........................................

11.3. İNTERET SİTESİ VERİLERİ..........................................................................................................................................

 1. KİŞİSELVERİLERİNKORUNMASINAYÖNELİKORGANİZASYONELTEDBİRLER
 2. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK..............................................................................................................................

 1. TANIMLAR

 

KişiselVeri                     :Kimliğibelirliveyabelirlenebilirgerçekkişiyeilişkinhertürlübilgi. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, telefon numarasıvb.

 

ÖzelNitelikli                

KişiselVeri                     :Irk,etnikköken,siyasidüşünce,felsefiinanç,din,mezhepveyadiğer inançlar,kılıkkıyafet,dernekvakıfyadasendikaüyeliği,sağlık,cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrikvegenetikverilerözelnitelikliverilerdir.

 

Kişisel Veri Sahibi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Kişisel Verilerin         

İşlenmesi                       :Kişiselverilerintamamenveyakısmenotomatikolanyadaherhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarlaeldeedilmesi,kaydedilmesi,depolanması,muhafazaedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlüişlem.

 

Veriİşleyen                    :Verisorumlusununverdiğiyetkiyedayanarakonunadınakişiselveri işleyen gerçek ve tüzelkişidir.

 

VeriSorumlusu            :Kişiselverilerinişlenmeamaçlarınıvevasıtalarınıbelirleyen,verilerin sistematikbirşekildetutulduğuyeri(verikayıtsistemi)yönetenkişi

 

AçıkRıza                         :Belirlibirkonuyailişkin,bilgilendirilmeyedayananveözgüriradeyle açıklananrıza.

 

AnonimHaleGetirme:Kişiselverinin,kişiselveriniteliğinikaybedecekvebudurumungeri alınamayacağı şekildedeğiştirilmesidir.

 

2.     GİRİŞ

 

BugünekadarMARKAMAMA PET SANAYİA.Ş.(“Şirket”veya“MARKAMAMA”)olarakuğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince toplanan kişisel veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Kişisel verilerinin korunması çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz,şirketyetkilileri,ziyaretçilerimiz,işbirliğiiçindeolduğumuztarafvekurumlar için yüksek önem taşımaktadır. Bu bilinç ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması önceliklerimiz arasında yer almakta ve bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet gösterilmektedir. Şirketimiz, işbu Politika ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik temel kuralları belirlemekte ve hayatageçirmektedir.


3.     KİŞİSELVERİPOLİTİKASININAMACIVEKAPSAMI

KişiselVeriPolitikasınıntemelamacıgerekyasalzorunlukgereksehukukiişlemveyaaçıkrıza ilekişiselverileriniişlemekteolduğumuzçalışanlarımız,müşterilerimiz,çalışanveyamüşteri adaylarımız,ticariilişkideveyaişbirliğiiçindeolduğumuzözelvekamukurumlarıilebunların çalışanlarıveyetkilileriileŞirketimiztarafındanmeşrumenfaatlerkapsamındaKişiselVerisi işlenen diğer kişilerin; Şirketimiz tarafından bu verilerin işlenme amaç ve faaliyetleri ile bu kapsamdaalınanönlemlerveayrıcaverisahiplerininhaklarınailişkinbilgilendirilmesidir.

ŞirketimizeaitKişiselVeriPolitikasınınkapsamıiseŞirkettarafındanişlenmişyadaişlenecek, çalışanlara,çalışanadaylarına,müşterilere,potansiyelmüşterilere,ticariilişkideveyaişbirliği içinde olduğumuz özel ve kamu kurumları ile bunların çalışanları ve yetkilileri ile verilerini işlemekteolduğumuzdiğerkişilerinişlenentümkişiselverileridir.

İşbuKişiselVeriPolitikasıilemevzuatarasındauyumsuzlukbulunmasıdurumunda,mevzuat hükümleri öncelikli olarakuygulanacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMEŞARTLARI

Kişisel veriler, Kanun'da belirtilen işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu şartlar KVKK 5.-6. Ve 10. Maddesinde belirtilmiştir.

 

4.1.                      AYDINLATMA/KİŞİSELVERİSAHİBİNİNBİLGİLENDİRİLMESİ

 

Şirketimiz,Kanun'dayeralanaydınlatmayükümlülüğüileuyumluolarak,kişiselverilerinelde edilmesisırasındayadaenkısazamandakişiselverisahiplerini,kişiselverilerininhangiamaçla veneşekildeişleneceğivekimlereaktarılabileceğikonusundaverinintoplanmaşeklineuygun yöntemlerle bilgilendirmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz veri sahiplerini asgari olarak aşağıdakihususlardabilgilendirmektedir.Bubilgilendirmedoğrudanyadakatmanlıolarak (örneğinsms,karekodveyainternetsitesindekilinkinyazılmasısuretiyle)verilmektedir.

 • Şirket ve varsa temsilcisininkimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçlaişleneceği,
 • Kişiselverilerinkimlerevehangiamaçlaaktarılabileceği,
 • Kişiselveritoplamanınyöntemivehukukisebepleri,
 • Kişisel veri sahibinin sahip olduğuhaklar.

 

4.2.                      KİŞİSELVERİLERİNİŞLENEBİLECEĞİŞARTLAR

 

Kişisel Verilerin hangi şartlarda işlenebileceği Mevzuatta açıkça ifade edilmiş olmakla esas prensipVeriSahibininAçıkRızasıdır.Bununyanındaherzamanaçıkrızaalmanınmümkün olamayacağı hukuki ilişki içindeki ve zorunluluk altındaki durumlar da değerlendirilmekle bunlar da istisna olarak kanunda yer almıştır. Bu kapsamda şirketimiz işlediği verilerin bu şartlara uyması gerektiğinin farkındadır ve buna uygun hareket ederek gerekli tedbirleri almaktadır.KişiselVerilerinişlemeşartlarıaşağıdagörülebilir.


 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası varise,
 • Kanunlardakişiselverininişleneceğineilişkinaçıkbirdüzenlemevarise;
 • Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasınahukukigeçerliliktanınankişininveyabaşkasınınhayatıveyabedenbütünlüğünün korunması için zorunluise;
 • Birsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudandoğruyailgiliolmakkaydıylasözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesi gerekliise;
 • Şirketimizinhukukiyükümlülüğünüyerinegetirmesiiçinkişiselveriişlenmesizorunluise;
 • Kişiselveriler,kişiselverisahibitarafındanalenileştirilmişise;
 • Kişiselveriişlenmesibirhakkıntesisi,kullanılmasıveyakorunmasıiçinzorunluise;
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşrumenfaatleriiçinkişiselveriişlenmesizorunluise;

 

 

4.3.    ÖZELNİTELİKLİKİŞİSELVERİLERİNİŞLENEBİLECEĞİŞARTLAR

 

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyetenedenolabilecekniteliktekiverilerdir.Bunedenlediğerkişiselverileregöreçokdaha sıkı şekilde korunmalarıgerekmektedir.

 

Sağlıkvecinselhayatailişkinkişiselveriler,ancakkamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanmasıveyönetimiamacıyla,sırsaklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveyayetkili kurum ve kuruluşlar tarafındanişlenebilir.

 

Aşağıdaki bu şartlar belirtilmiştir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası varise;
 • Kişiselverisahibininsağlığıvecinselhayatıdışındakiözelniteliklikişiselverilerikanunlarda öngörülenhallerde;
 • Kişiselverisahibininsağlığınavecinselhayatınailişkinözelniteliklikişiselverileriiseancak kamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveyayetkilikurumvekuruluşlartarafından.

 

Bukapsamdagıdasektöründefaaliyetgöstermişolmanıngetirdiğiağırsorumlulukbilinciile halk sağlığı konusunda elinden gelen en yüksek tedbirler ve yasal zorunluluklarkapsamında Şirketimizçalışanlarınınrutinsağlıktaramalarıyapılmaktabunlargereklilikveyazorunluluk dışında kimse ilepaylaşılmamaktadır.


5.                 KİŞİSEL VERİLERİNAKTARILMASI

 • KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEAKTARILMASI

Kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilmektedir. (Örneğin Çalışan bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna ya da IBANBilgisi Bankaya aktarılmaktadır.) Şirketimiz kişisel veri paylaşırken Kanun'da getirilen düzenlemelere uygun hareketetmektedir.

Şirketimiz öngörülen önlemleri ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve azami özen göstererek; işleme amacı ile uygun olarak yasal mevzuat gereklileri ve işin yürütülebilmesi amacı üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

5.2.        KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINAAKTARILMASI

Şirketimiz hali hazırda işlediği Kişisel Verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

 

 

6.                 KİŞİSELVERİLERİNİŞLENMESİNEİLİŞKİNPRENSİPLER

 

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") ve ilgili diğer mevzuattagetirilenhükümvekurallarauygunolarakkişiselveriişlemektedir.Kanun'dakişisel veriişlemeprensipleribelirlenmiştir.Şirketimizveriişlemefaaliyetindebuprensiplereuygun hareketetmektedir.

 

6.1.                      Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunİşleme

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamdaŞirketimiz,KişiselVerileriKorunmasıKanunuveilgilimevzuatilegetirilenkurallara uygunolarakişlemekteveverisahiplerineduyurulanamaçlardışındakiamaçlarlakişiselveri işlememektedir.

 

6.2.                      Kişisel Verilerin Doğru ve GüncelOlmasını

Şirketimiz;işlediğikişiselverilerindoğruvegüncelolmasınısağlamakiçingereklitedbirleri almaktadır. Örneğin, Şirketimiz çalışanlarının ya da müşteri veya tedarikçilerimizin kişisel verilerinde ilişkin değişiklikler veri tabanınaişlenmektedir.

 

6.3.                      KişiselVerininBelirliOlması,AçıkveMeşruAmaçlarlaİşleme

İşlenen kişisel veriler, yasalar çerçevesinde belirli, açık ve şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetine öncesinde veri işleme amaçları belirlenmekte, veri sahiplerine bu amaçları bildirilmektedir.


6.4.                      KişiselVerininİşlendiğiAmaçlaBağlantılı,SınırlıveÖlçülüOlması

Şirketimiztarafındanişlenenveriler,verinintoplandığıamaçlarilesınırlıolarakişlenmektedir. Bu kapsamda örneğin acil durum iletişimi için alınan telefon numarasına reklam iletilmemektedir.

 

6.5.                      KişiselVeriyiMevzuataUygunveyaİşlendikleriAmaçlaUygunSüreKadar MuhafazaEtme

Şirket tarafından faaliyetleri esnasında toplanan ve işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta belirtildiği yasal sorumluluk süresi kadar (örneğin bazı hukuki işlemlerde 10 yıl) veya işlendikleriamaçiçingerekliolansürekadar(örneğinişbaşvurularında6ay/1Yıl)muhafaza etmektedir.

 

6.6.                      Azami Tasarruf İlkesi/CimrilikPrensibi

 

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesine göre Şirketimize ulaşan veriler, ancak gerekli olduğukadarsistemeişlenir.Bunedenlehangiverileritoplayacağımızamacagörebelirlenir. Gerekliolmayanverilertoplanmaz.Şirketimizeintikaledendiğerverilerdeaynışekildeşirket bilişimsistemlerineaktarılır.Fazlalıkbilgiler,sistemekaydedilmez,siliniryadaanonimhale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarlakullanılabilir.

Bukapsamda,işlenenverininamacıyadafaaliyetiileilgilimevzuattaverininsaklanmasıiçin bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak; mevzuatta bir süre belirlenmemişse işlendikleriamaçiçingerekliolansürekadarsaklamaktadır.

 

 1. KİŞİSELVERİLERİNMUHAFAZASI,SİLİNMESİ,İMHASI,ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirketimiz, Kanun'da yer alan prensiplere uygun olarak işlemekte olduğu kişisel verileri ne kadar süre boyunca muhafaza ettiğini belirtmiştik. Mevzuatta ilgili veri tipi için bir süre belirlenmişisebusüreboyunca;belirlibirsüreöngörülmemişse,kişiselverininişlendiğiamaç sona erene kadar muhafazaedilmektedir.

Kişiselveriler;işlemeamacıdışındaolasıhukukiuyuşmazlıklardadelilteşkiletmesi,birhakkın ileri sürülebilmesi, savunmanın tesis edilmesi veya yetkili kamu kuruluşlarından gelenbilgi isteklerinin cevaplandırılması amacıyla yasalar çerçevesinde saklanabilmektedir. Buradaki sürelerinbelirlenmesindeveriilebağlantılıhakkailişkinzamanaşımıyadazorunluluklarile Şirket gereklilikleri göz önündetutulmaktadır.

KişiselVeriilebağlantılısürelersonaerdiğindebukişiselverilersilinmekteveyaanonimhale getirilmektedir. Ayrıca kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler eğer yasal bir zorunluluknedeniilesaklanmasıgerekmiyorisesilinmekte,yokedilmekteveyaanonimhale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanun'un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişiselverileraraştırma,planlamaveistatistikgibiamaçlarlaişlenebilir.Anonimhalegetirilmiş olanveriler,"kişiselveri"olarakkabuledilmeyeceğiiçinKanunkapsamıdışındadır.


8.   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİNSAĞLANMASI

 

ŞİRKETİMİZ, Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin ve bu verilerin hukukaaykırıolarakişlenmesininönlenmesiiçingerekliteknikveidariönlemlerialmaktadır.

ŞİRKETİMİZ aynı zamanda kendi bünyesinde ve kendisi adına veri işleyen dış hizmet sağlayıcılar bünyesinde, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve Kanun'un diğer hükümlerinin uygulanmasının sağlanması amacıyla denetim yaptırabilmektedir. Denetim sonuçları, ilgili iç birimler ile paylaşılmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi ve riskli süreçlerin düzeltilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel verilerin korunması hususunda azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, ŞİRKETİMİZ tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ŞİRKETİMİZ bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Şirketimiz,işlediğikişiselverilerinkanuniolmayanyollarlabaşkalarıtarafındaneldeedilmesi halindebudurumuenkısasüredeilgilikişiselverisahibineveKurul'abildirilmesinisağlamak için azami özenigöstermektedir.

 

9.   VERİSAHİBİNİNHAKLARIVEBUHAKLARINIKULLANMASI

 

9.1.                           KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİNHAKLARI

Kişisel veri sahipleri KVK Madde 11 de yer alan ve aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 

 1. Kişiselveriişlenipişlenmediğiniöğrenme;işlenmişsebunailişkinbilgitalepetme,
 2. Kişiselverilerinişlenmeamacınıveamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
 3. Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme,
 4. Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniisteme vebukapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesini isteme,
 5. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişininkendisialeyhinebirsonucunortayaçıkmasınaitirazetme,
 7. Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararın giderilmesini talepetme.

9.2.                           KİŞİSELVERİSAHİBİNİNHAKLARINIKULLANMASI

 

Kişisel veri sahipleri Kanun'da yer alan ve yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize ileterek kullanabileceklerdir. Kural olarak ŞİRKETİMİZ, veri sahiplerinin başvurularını ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvuran veri sahibinden talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını teyit etmek veveri güvenliğiamacıylabaşvurularışahsenadresten,noterkanalıilepostaileyadaKEPüzerinden Elektronik İmza ile kabuletmektedir.

Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafındanilgiliüçüncükişiadınadüzenlenmişnoterdendüzenlemeşeklindeözelvekâletname bulunmalıdır.

9.3.                           BAŞVURULARA CEVAPVERİLMESİ

 

Veri sahibi yukarıda belirtilen şekilde talebini iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

KişiselVerisahibinintalebininyerinegetirilmesininmümkünolmadığınakararverilirse,veri sahibinin başvurusu gerekçeli olarakyanıtlandırılmaktadır.

KişiselverisahibiKanun'un14.maddesigereğincebaşvurusununreddedilmesi,verilencevabı yetersizbulmasıveyasüresindebaşvurusunacevapverilmemesihâllerinde;cevabınıöğrendiği tarihtenitibarenotuzveherhalükârdabaşvurutarihindenitibarenaltmışgüniçindeKurul'a şikâyettebulunabilir.

 

10.            VERİİŞLEMESÜREÇLERİÖZELİNDEBİLGİLENDİRME

10.1.       İŞLENEN KİŞİSEL VERİTİPLERİ

ŞİRKETİMİZ nezdinde, Kanun'un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Kanun'un

Ø Kimlik Bilgisi: Örneğin; Ad Soyad, TC Kimlik No, nüfus cüzdanı, ehliyet, ikametgâh, pasaport,evlilikcüzdanıgibidokümanlardayeralantümbilgiler.

Ø İletişimBilgisi:Örneğin;telefonnumarası,adres,e-postagibiiletişimbilgileri.

Ø Lokasyon Verisi: Örneğin; Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit edenbilgiler.


5.ve6.maddesindebelirtilenveriişlemeşartlarındanbirveyabirkaçınadayalıvesınırlıolarak veŞirketinmeşrumenfaatleridoğrultusundahukukavedürüstlükkurallarınauygunolarak işlenenveritipleriaşağıdabelirtilmiştir.Buveritiplerineekyadadeğişiklikolduğundabunlar revizeedilecektir.


Ø Müşteri Bilgisi: Örneğin; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlarneticesindeilgilikişihakkındaeldeedilenveüretilenbilgiler.

Ø Müşteri İşlem Bilgisi: ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürünvehizmetlerikullanımıiçingerekliolantalimatlarıvetaleplerigibibilgiler.

 

Ø FizikselMekânGüvenlikBilgisi:Örneğin;Güvenlikkamerasıkayıtları.

Ø İşlem Güvenliği Bilgisi: Ticari faaliyetlerin yürütülmesi için teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenenverileriniz

Ø FinansalBilgi:Örneğin;IBANBilgisikişiselverisahibiilehukukiilişkinintipinegöreher türlüfinansalsonucugösterenbilgi,belgevekayıtlarailişkinişlenenkişiselveriler.

Ø Özlük Bilgisi: çalışanlarımızın özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerinelde edilmesineyönelikişlenenhertürlükişiselveri.

Ø ÇalışanAdayıBilgisi:Şirketimizinçalışanıolmakiçinbaşvurudabulunmuşbireylerleilgili işlenen kişiselveriler.

Ø Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Yasal Haklarımızın korunması, tespiti, takibi ve borçlarımızınifasıilekanunihakveyükümlülüklerimizveşirketimizinpolitikalarınauyum kapsamında işlenen kişiselverileriniz.

Ø Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirketpolitikalarına uyumu kapsamında işlenen kişiselverileriniz.

Ø ÖzelNitelikliKişiselVeri:Örneğin;SGKyabildirimiçinHükümlübilgisiyadagıdasektörü içinönemliolanhepatitkontrolsonuçlarıgibiKanun'un6ıncımaddesindebelirtilenveriler.

Ø PazarlamaBilgisi:ürünvehizmetlerimizinkişiselverisahibininkullanımalışkanlıkları, beğenisiveihtiyaçlarıdoğrultusundaözelleştirilerekpazarlamasınınyapılmasınayönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Ø Talep/ŞikayetYönetimiBilgisi:Şirketimizeyöneltilmişolanhertürlütalepveyaşikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişiselveriler.

 

AşağıdakitablodaŞirketimizceişlenenkişiselverikategorilerininhangiverisahibikategorisi ile ilişkili olduğunubulabilirsiniz.

 

 

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi

Çalışan, Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, ticari ilişki içinde olduğumuz şirket/kurumların çalışanları ve Yetkilileri,

İletişim Bilgisi

Çalışan, Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, ticari ilişki içinde olduğumuz şirket/kurumların çalışanları yetkilileri,

Lokasyon Verisi

Çalışan

Müşteri (işlem) Bilgisi

Müşterilerimiz,

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışan

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Çalışan, Müşteri, Çalışan adayı, ziyaretçi (Üçüncü Kişi)


İşlem Güvenliği Bilgisi

Çalışan, Müşteri, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri, ticari ilişki içinde olduğumuz

şirket/kurumların çalışanları yetkilileri

Finansal Bilgi

Çalışan, Müşteri, Üçüncü Kişi, Şirket Yetkilileri, ticari ilişki içinde olduğumuz

şirket/kurumların çalışanları yetkilileri

Özlük Bilgisi

Çalışan

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Çalışan, Şirket Yetkilisi,

Pazarlama Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Çalışan, Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, ticari ilişki içinde olduğumuz şirket/kurumların çalışanları ve

Yetkilileri,

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi,

ticari ilişki içinde olduğumuz şirket/kurumların çalışanları yetkilileri, Üçüncü Kişi

 

10.2.       KİŞİSEL VERİ  İŞLEMEAMAÇLARI

ŞİRKETİMİZ tarafından kişisel veri sahibinin verilerin işlenebileceği amaçlar genel olarak aşağıda sıralanmaktadır. Bu amaçlar zaman zamandeğişebilecektir.

Ø  Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgiverilmesi

Ø  İnsan kaynakları süreçlerinin ve ihtiyaçlarının icrası

Ø  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin icrası

Ø  Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerinegetirilmesi

Ø  Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması faaliyetlerininicrası

Ø  Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veicrası

Ø  Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerintakibi

Ø  Finans ve/veya muhasebe işlerinintakibi

Ø  İş faaliyetlerininicrası

Ø  Kurumsal yönetim faaliyetlerinicrası

Ø  İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Ø  Satış sonrası destekhizmetleri

Ø  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Ø  Müşteri talep ve/veya şikayetlerinintakibi

Ø  Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veyatakibi

Ø  Ücretyönetimi

Ø  Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması veicrası

Ø  Hukuk işlerinintakibi

Ø  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veicrası

Ø  Tedarikçi veya iş ortağı yönetimi süreçlerinin planlanması veicrası

Ø  Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Ø  Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Ø  Personel istihdamına ilişkin süreçlerinin yürütülmesi

Ø  Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

Ø  Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veyadenetimi

Ø  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması vetakibi

Ø  Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması veicrası

Ø  Şirketler ve ortaklık hukuku işlemleriningerçekleştirilmesi

Ø  Şirket yerleşkesinin, demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinintemini

Ø  Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrasıgibi


Bu amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza gerektiren süreçler olabilmektedir. Bu durumda kişisel veri sahiplerinden, Kanun'a uygun açık rızaların alınması süreçleri uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak Kanun'da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği şartlar kapsamında ve bu şartlara uygun amaçlarla işlenebilmektedir.

 

10.3.       KİŞİSEL VERİLERİNAKTARILMASI

ŞİRKETİMİZ Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarımda bulunulan üçüncü kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

 

Ø  İşortağıileişortaklığınınkurulmaamaçlarınınyerinegetirilmesiniteminetmekamacıyla,

Ø  Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli ürün ya da hizmetlerin dış kaynaklı tedarik edilmesi halinde ürün ya da hizmetin verilmesi / alınması veya yerine getirilmesiamacıyla,

Ø  Şirketimizin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek amacıyla,

Ø  Şirketimizinticarifaaliyetlerineilişkinstratejilerininplanlanmasıvedenetimamaçlarıyla,

Ø  HissedarlarımızileilgilimevzuathükümlerinegöreŞirketimizinticarifaaliyetlerineilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetimamaçlarıyla,

Ø  HukukenYetkiliÖzelveKamuKurumveKuruluşlarıile

Ø  Her halükârda yukarda 7.2. hüküm kapsamında belirtilen amaçlar kapsamında paylaşılabilmektedir.

 

 

 1. ŞİRKETİN MEŞRU MENFAAATLERİ KAPSAMINDA VE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDENYAPILANVERİİŞLEMEFAALİYETLERİ

 

 • KAMERAKAYDI

 

ŞİRKETİMİZ, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve güvenilirliğini sağlamak ile müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

 

ŞİRKETİMİZ, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın yanı sıra izlemenin yapıldığı alanlarıngirişlerineizlemeyapılacağınailişkinbildirimyazısıasılmasınısağlamaktavetesis içerisine yerleştirilmiş kameraların yanlarına uyarı levhaları yerleştirmektedir. Böylelikle, kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin haklarının korunması ve kişisel veri işlenmesinde şeffaflığın sağlanmasıamaçlanmaktadır.

 

Kamera kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıdaki özel yetkilendirilmiş kişiler erişebilmektedir. Bunun haricinde, müşteriler tarafından bir şikayet, şirket içi bir disiplin süreci, yürüyen bir hukukiuyuşmazlığailişkinbilgitalebivebenzeridurumlardakamerakayıtlarıüçüncükişilerle paylaşılmaktadır.


11.2.                       ŞİRKETTE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN LOG KAYITLARI

5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre şirketbünyesindegerekçalışanlaragereksemisafirleresağlananinternethizmetineilişkinlog kayıtlarıgüvenliğinsağlanmasıvebupolitikadabelirtilenamaçlarlakayıtaltınaalınmaktadır.

 

BukayıtlarancakyetkilikamukurumvekuruluşlarıtarafındantalepedilmesiveyaŞirketiçinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmekte ve üçüncü kişilerlepaylaşılmaktadır.

 

11.3.                   İNTERNET SİTESİVERİLERİ

 

Şirketimiz sahibi olduğu internet sitelerinde; ziyaret eden veya üye olan kişilerin sitedeki hareketlerini takip etmek, kullanıcı tercihlerini tespit etmek, kendilerine özelleştirilmiş içeriklersunabilmekvepazarlama-reklamcılıkfaaliyetlerindebulunabilmekamacıileteknik vasıtalarla (Örn. çerez-cookie gibi) veritoplanabilmektedir.

Bu verilerin toplandığı mecralarda ayrıca kullanılan veri toplama yöntemi, çerez politikası kullanıcının ulaşabileceği şekilde iletilmekte ve gerekli aydınlatma yine ilgili mecralarda yapılmaktadır.

 

 

12.                       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ORGANİZASYONEL TEDBİRLER

 

Kişisel Verilerin Politikası'nın yürürlüğünü sağlamak için bir Kişisel Veri Komitesi oluşturmaktadır.KomiteşirketbünyesindeişbuPolitikavebuPolitika'yabağlıveilişkilidiğer politikaları yönetecektir. Komite tüm faaliyetlerini üst yönetimin onayı ile gerçekleştirmektedir.

 

 • KişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesiileilgilitemelpolitikalarıvegerekliolmasıhalinde bupolitikalarüzerindeyapılacakdeğişikliklerihazırlamak;bupolitikalarınuygulanmasıve denetimininneşekildeyerinegetirileceğinekararvermek,
 • Kişisel Verilerin Korunması kapsamında şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonusağlamak,
 • KişiselVerilerinKorunmasıKanunuveilgilimevzuatauyumunsağlanmasıiçinyapılması gerekenhususlarıtespitetmekvebuhususlarınuygulanmasınısağlamak,
 • Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği yaptığı kurumlar nezdinde Kişisel Veriler hakkında farkındalık yaratmak sözleşmeleri buna göredüzenlemek,
 • Veriişlemefaaliyetlerindeoluşabilecekriskleritespitederekgerekliönlemlerinalınmasını teminetmek,
 • Kişiselverilerkonusundakigelişmelerivedüzenlemeleritakipetmekvegerekliaksiyonları almak,

13.                                          YÜRÜRLÜK VEGÜNCELLENEBİLİRLİK

 

ŞirketimiztarafındandüzenlenenbuPolitika30.09.2020tarihlidir. Politikanıntamamınınveyabirkısmınıngüncellemeleryapılabilir.

Kişisel Veri Politikası şirketimizin internet sitelerinde (www.markamama.com.) yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.